INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: ASOCIACIÓN CANTAR DELAS

Teléfono: 656649690

Correo electrónico: cantardelas@gmail.com

Finalidade

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Si emprégache algún dos nosos formularios web:

Tratamos a información coa finalidade de xestionar a solicitude de información, consulta, queixa ou reclamación.

Tempo

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación e non se solicite a súa supresión por parte do interesado. Tendo en conta os prazos previstos pola lexislación respecto da prescrición de responsabilidades.

Lexitimación

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Baseámonos no consentimento do interesado e/ou a execución do contrato.

Destinatarios

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Poderanse ceder ou comunicar os seus datos a:

-Asesoría, se fose necesario, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.

De igual maneira, poderán ter coñecemento dos seus datos persoais as empresas de consultoría, certificación, asesoramento xurídico.

Dereitos

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na ASOCIACIÓN CANTAR DELAS estamos a tratar datos persoais que lles concirnan, ou non.

Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, oporse ao tratamento e á potabilidade dos datos. Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos foi outorgado nalgunha finalidade específica; así como a presentar unha reclamación ante calquera autoridade de control.

Pode exercer os seus dereitos de Protección de Datos por escrito en solicitándoo en cantardelas@gmail.com

Procedencia

Como obtivemos os seus datos?

Os datos obtivéronse directamente do interesado ou o seu representante legal. A categoría de datos que se empregan son:

-De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail.

Información adicional

ASOCIACIÓN CANTAR DELAS, cando actúe como encargado do tratamento, utilizará os datos de terceiros coa finalidade de prestar os servizos encomendados, tratándoos unicamente segundo as instrucións do Responsable do Tratamento, comprometéndose a non aplicalos nin utilizalos para fins distintos, nin a comunicalos a outras persoas. ASOCIACIÓN CANTAR DELAS adoptará as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal, e que eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, da natureza dos datos e dos riscos aos que están expostos, na normativa vixente.